Mèo bắt chuột, chuột bắt mèo

Click đễ đâm chú chuột. tiếp theo bạn phải click vào những vật theo thời điểm chính xác theo đường đi của chú mèo.

6186 đã chơi game
learning, game