Làm trang sức

Click vào khách hàng để có khung, sau đó click vào các hạt trang trí để gắn lên khung theo mẫu của khách

4230 đã chơi game
brisk, learning, game