Làm đường

Kéo các miếng ghép để tạo thành đường đi hoàn chỉnh cho các thú rừng.

1751 đã chơi game
learning, game