Làm đường

Kéo các miếng ghép để tạo thành đường đi hoàn chỉnh cho các thú rừng.

1689 đã chơi game
learning, game