Hứng đồ ăn

Hai phím trái phải để qua lại hứng các đồ ăn và tránh bom, thuốc nổ.

1626 đã chơi game
skilful, game