Đánh caro

Nhấp vào Play VS Computer để đánh caro với máy (máy chơi dở ẹt � :D )
Hoặc Play 1 vs Play 2 để chơi hai người.

118000 đã chơi game
multiplayer, game