Cuộc chiến gà tây

Sử dụng phím mũi tên để di chuyển, Spacebar để tấn công. Phím A để mở cửa, các phím số 1, 2, 3, 4, 5 để sử dụng vụ khí mới. Phím 6 để thưởng mạng. Z, X, C để chém gươm.

1553 đã chơi game
action, game