Cung thủ

Hai phím lên xuống để đìêu chỉnh tầm bắn, Spacebar để bắn.

1458 đã chơi game
sport, game