Chuột trượt băng

Click và kéo để canh độ cao, thả chuột để nhảy.

1272 đã chơi game
skilful, game