Chuột trượt băng

Click và kéo để canh độ cao, thả chuột để nhảy.

1352 đã chơi game
skilful, game