Bom IT 2

 - Người 1: Bấm phím  để di chuyển,  để nhả BOM. - Người 2: Bấm phím  để di chuyển, Enter để nhả BOM.

163447 đã chơi game
Terrible, kinh dien, game