Lâu đài trên không

Đặt các đội bảo vệ để giúp lâu đài chống lại kẻ thù.

1693 đã chơi game
shoot, skilful, game