Lâu đài trên không

Đặt các đội bảo vệ để giúp lâu đài chống lại kẻ thù.

1708 đã chơi game
shoot, skilful, game