Lắp ráp Rôbôt

Kéo các mảnh của robot để ráp thành một robot hòan chỉnh.

49542 đã chơi game
learning, skilful, game