Kính lúp tìm bạn

Dùng chuột di chuyển kính lúp để tìm người bạn bị thất lạc.

11180 đã chơi game
brisk, game