Hứng trứng gà

Bạn dùng chuột di chuyển cái giỏ lên - xuống - qua - lại để hứng trứng gà mới đẻ

45179 đã chơi game
action, game