Hành tinh quỷ

Click để nhặt kim cương, Click + Spacebar để bắn bọn quỷ.

1620 đã chơi game
brisk, shoot, game