Giết ma

Click để bắn những con ma, bạn có thể nhận được sự trợ giúp như thêm máu khi click vào ánh sáng xanh trên đầu thần và đồ bảo hộ khi click vào giữa áo giáp võ sĩ.

11928 đã chơi game
Terrible, shoot, game