Diệt virut

Đặt những chú lính để tiêu diệt bọn virút đi ra từ máy tính.

1360 đã chơi game
shoot, game