Cuộc chiến của rồng

Player 1 : A, S, D, W để di chuyển, T,Y,U để sử dụng vũ khí. Player 2 : Các phím mũi tên để di chuyển, Phím 4, 5, 6 để sử dụng vũ khí.

27885 đã chơi game
action, multiplayer, game