Công thành chiến 2

Sau khi chọn vũ khí, rê chuột để canh độ cao và click chuột để tạo sức mạnh.

10786 đã chơi game
learning, multiplayer, game