Chiến tranh voi

Player 1 : S, W để lên xuống, D để gọi voi ra. Player 2 : mũi tên lên xuống, mũi tên trái để gọi voi ra.

6042 đã chơi game
action, learning, multiplayer, game