Cân bằng trên dây

Dùng chuột để giữ thăng bằng, Spacebar để nhảy.

2209 đã chơi game
sport, skilful, puzzle, game