Bảo vệ ngôi làng

Bạn phải chuẩn bị những vũ khí để chống lại bọn xâm lăng, dùng chuột để chọn và đặt vũ khí phù hợp với số tiền bạn có.

1533 đã chơi game
shoot, game