Bảo vệ biên cương

Bạn phải sử dụng các vũ khí để bảo vệ mãnh đất quê hương, click v o những thiết bị quân sự ở các mục cơ bản, cao cấp hay xây dựng v đặt v o lãnh thổ tùy theo số tiền bạn đang có. Bản thông báo về cuộc tấn công kế sẽ được hiện ra phía cuối m n hình. khi cần bán các thiết bị, click v o hình túi tiền trên m n hình v click v o thiết bị đó. Ho n tất, click Play để chơi.

112237 đã chơi game
action, learning, skilful, game