Bắn đại bác

Click chuột để canh khoảng cách và sức mạnh của đại bác. Bạn phải tiêu diệt hết những tên giặc trước khi hết đạn.

5632 đã chơi game
skilful, brisk, shoot, game